Koppling till läroplan

Koda i skolan: Framtidens musik kopplar till musik och teknikämnet. Det går även att koppla till samhällskunskap och historia genom att diskutera hur teknikens utveckling har påverkat samhälle och individ.

Programmering ska ses som en del av digital kompetens och kan därför användas inom alla skolämnen och med fördel ämnesintegrerat. 

Ur Skolans uppdrag:

/…/ Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja till att pröva och omsätta egna idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen Skolan ska därigenom ge eleverna förutsättningar bidra till att eleverna utvecklar digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. /…/ 

Ur Skolans mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda modern teknik som ett såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation, skapande och lärande.

Kursplan för åk 4-6

Teknik

 • Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Musik

Ur Syfte:

/…/ Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. /…/

Exempel på centralt innehåll:

 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Digitala verktyg för ljud-och musikskapande.

Teknik

Exempel på förmågor:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Exempel på centralt innehåll:

 • Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller och digitala modeller.

Samhällskunskap

Exempel på centralt innehåll:

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Ny i förslaget!)
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel. (Ny i förslaget!)

Historia

Ur Syfte:

/…/Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. /…/

Digitala förmågor

Koda i skolan bidrar till att eleverna får ökad förståelse och praktisk övning i programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. Här är exempel på vad temat lyfter in i undervisningen.

Datalogiskt tänkande

 • Grundläggande förståelse för algoritmer som instruktioner en dator kan förstå, som behöver vara exakta, fullständiga och i rätt ordning.
 • Grundläggande förståelse för olika typer av algoritmer: sekvens, repetition och villkor.
 • Förmåga att själv kunna ge och utföra instruktioner som liknar algoritmer.
 • Förmåga till problemlösning och att bryta ned problem i mindre delar.

Programmering och kod

 • Grundläggande förståelse för vad programmering och kod är.
 • Förmåga att själv kunna skapa med kod.

Digital kompetens

 • Grundläggande förståelse för hur datorer pratar med varandra genom nätverk och sensorer. 
 • Grundläggande förståelse för hur algoritmer och kod påverkar vårt samhälle och oss som individer. 
 • Grundläggande förståelse för upphovsrätt och förmåga att själv kunna söka och använda material med Creative Commons-licens.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se