Koppling till läroplan

Koda i skolan: Vem är en hjälte? kopplar till svenska, bild och teknikämnet. Det går också att koppla till samhällskunskap och historia genom att använda temat som en del av undervisningen kring aktuella samhällsfrågor eller en särskild historisk period. Programmering ska ses som en del av digital kompetens och kan därför användas inom alla skolämnen och med fördel ämnesintegrerat. 

Ur Skolans uppdrag:

/…/ Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja till att pröva och omsätta egna idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen Skolan ska därigenom ge eleverna förutsättningar bidra till att eleverna utvecklar digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. /…/ 

Ur Skolans mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda modern teknik som ett såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation, skapande och lärande.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

Kursplan för åk 4-6

Svenska

Exempel på centralt innehåll:

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell­handling och tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bild

Ur Syfte:

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Exempel på centralt innehåll:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Teknik

Ur Syfte:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Tekniska lösningar

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. 
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Samhällskunskap

Ur Syfte:

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Exempel på centralt innehåll:

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.

Historia

Ur Syfte:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Exempel på centralt innehåll:

 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Digitala förmågor

Koda i skolan bidrar till att eleverna får ökad förståelse och praktisk övning i programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. Här är exempel på vad temat lyfter in i undervisningen.

Datalogiskt tänkande

 • Grundläggande förståelse för algoritmer som instruktioner en dator kan förstå, som behöver vara exakta, fullständiga och i rätt ordning.
 • Grundläggande förståelse för olika typer av algoritmer: sekvens, repetition och villkor.
 • Förmåga att själv kunna ge och utföra instruktioner som liknar algoritmer.
 • Förmåga till problemlösning och att bryta ned problem i mindre delar.

Programmering och kod

 • Grundläggande förståelse för vad programmering och kod är.
 • Förmåga att själv kunna skapa med kod.

Digital kompetens

 • Grundläggande förståelse för hur algoritmer och kod påverkar vårt samhälle och oss som individer. 
 • Grundläggande förståelse och förmåga att själv kunna söka och använda information samt kommunicera på nätet på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. 
 • Grundläggande förståelse för upphovsrätt och förmåga att själv kunna söka och använda material med Creative Commons-licens.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se