Koppling till läroplan

Koda i skolan: Min robot kopplar till teknikämnet, där programmering är inskrivet in i kursplanen, men går även att använda ämnesintegrerat med exempelvis samhällskunskap, för att diskutera frågor kring globala mål, mänskliga rättigheter och barnkonventionen, eller med hem- och konsumentkunskap och där diskutera miljöval och livsstil.

Programmering ska ses som en del av digital kompetens och kan därför användas inom alla skolämnen och med fördel ämnesintegrerat.  

Ur Skolans uppdrag:

/…/ Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja till att pröva och omsätta egna idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen Skolan ska därigenom ge eleverna förutsättningar bidra till att eleverna utvecklar digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. /…/ 

Ur Skolans mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda modern teknik som ett såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation, skapande och lärande.

Kursplan för åk 4-6

Teknik

Förmågor:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Exempel på centralt innehåll:

Tekniska lösningar 

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.   
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

Samhällskunskap

Förmågor: 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

Exempel på centralt innehåll: 

Information och kommunikation 

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning 

 • (De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen. - Om ni aktivt använder temat för att diskutera dessa frågor!)

Samhällsresurser och fördelning 

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Hem- och konsumentkunskap 

Förmågor: 

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och 
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. 

Exempel på centralt innehåll: 

Miljö och livsstil 

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. 
 • (Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. - Om ni aktivt använder temat för att diskutera dessa frågor!)

Digitala förmågor

Koda i skolan bidrar till att eleverna får ökad förståelse och praktisk övning i programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. Här är exempel på vad temat lyfter in i undervisningen.

Datalogiskt tänkande

 • Grundläggande förståelse för algoritmer som instruktioner en dator kan förstå, som behöver vara exakta, fullständiga och i rätt ordning.
 • Grundläggande förståelse för olika typer av algoritmer: sekvens, repetition och villkor.
 • Förmåga att själv kunna ge och utföra instruktioner som liknar algoritmer.
 • Förmåga till problemlösning och att bryta ned problem i mindre delar.

Programmering och kod

 • Grundläggande förståelse för vad programmering och kod är.
 • Förmåga att själv kunna skapa med kod.

Digital kompetens

 • Grundläggande förståelse för hur datorer pratar med varandra genom nätverk och sensorer. 
 • Grundläggande förståelse för hur algoritmer och kod påverkar vårt samhälle och oss som individer. 
 • Grundläggande förståelse för upphovsrätt och förmåga att själv kunna söka och använda material med Creative Commons-licens.
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla info@kodcentrum.se